response.post.title

دستورالعمل کارت های هدیه

 

file_31_6.jpg

 

دستورالعمل جدید صدور کارت هدیه 

سقف صدور کارت هدیه از 500 هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافت

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن‌کارت توسط بانک‌ها حاکی از آن است که افراد دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب آنها مسدود شده، نمی‌توانند کارت هدیه یا بن‌کارت دریافت کنند و مؤسسات اعتباری موظف‌اند هنگام صدور کارت هدیه و یا بن‌کارت، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را از مشتری اخـذکنند.به گزارش ایسنا در دستورالعمل جدید بانک مرکزی صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است و صدور کارت هدیه در هر مؤسسه اعتباری به‌صورت غیرحضوری، صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است، حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه نیز معادل 100 هزار تومان است و حداکثر مبلغ آن از 500 هزار تومان به دو میلیون تومان افزایش یافت و حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.این دستورالعمل که حاوی 20 ماده و شش تبصره است، در یکی از بندهای خود مؤسسات اعتباری یا بانک ها را موظف کرده است هنگام صدور کارت هدیه یا بن‌کارت، تعهدات لازم در خصـوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسـم را از مشتری اخـذ و در صـورت خودداری مشتری از ارائه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتباری بایـد از ارائـه خدمات به ایشان خودداری کند.مؤسسه اعتباری موظف است صرفاً برای مشتری دارای حساب نـزد آن مؤسسـه اعتبـاری، پـس از شناسایی معمول و مقتضی مشتری، در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مـالی تروریسم و سایر مقررات مربوطه، بن‌کارت صادر کند.صدور بن‌کارت فقط به نام مشتری و با درج نام او روی کارت امکان‌پذیر است، همچنین بن‌کارت می‌تواند قابلیت شارژ داشته باشد.

وظایف بانک‌ها در قبال صدور کارت هدیه و بن‌کارت

با توجه به اینکه کارت هدیه حداکثر به مدت دو سال دارای اعتبار است و پس از انقضای مـدت مزبـور، مانـده مصـرف‌نشده کارت‌های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادرکننده، قابل دریافت است، مؤسسه اعتباری موظف است پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، پرداخت مانده مصرف‌نشده کارت هدیه را صرفاً بر اساس درخواسـت مشتری و پس از احراز هویت وی انجام دهد. 
 همچنین، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت ارائه جسم کارت هدیه، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت وی، نسبت به تعویض، تولید مجدد رمز یا رفع مسـدودی کارت هدیه اقدام کند.  علاوه بر این، مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هدیه به دلایلی نظیر مفقودی، با درخواست مشتری و پس از احراز هویت وی و ابطـال کـارت هدیـه قبلی، منوط به سپری‌شدن حداقل دو ماه از تاریخ اعلام مفقودی و عدم انجام هر گونه تراکنش اعـم از موفق یا ناموفق طی مدت دو ماه از تاریخ اعـلام مفقـودی و نیـز عـدم ادعـای مالکیـت توسـط شخص ثالث به‌عنوان دارنده کارت هدیه طی مدت دو ماه از تاریخ اعلام مفقودی، نسبت بـه صـدور مجدد کارت هدیه یا تولید مجدد رمز کارت هدیه اقدام کند.از دیگر وظایف مؤسسات اعتباری در قبال صدور کارت‌ هدیه و بن‌کارت این است که سازوکاری را فراهم کند تا از طریق آن، ردیابی تمامی تراکنش‌هـای هر کارت صادره و همچنین اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌های هدیـه یـا بن‌کارت‌هـای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری، به همراه مانده مصرف‌نشده کارت‌های هدیه یا بن‌کارت‌هـای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه، امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر، بانک‌ها باید اطلاعات تراکنش‌های کارت‌های هدیـه یـا بن‌کارت‌هـای صـادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگـانی، اسـناد و دفـاتر بانک‌هـا، اعلامی توسط بانک مرکزی نگهداری کنند و تخلـف از آن مشـمول مجازات مقـرر در قـانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود.

کارت هدیه فقط برای برداشت از حساب است 

ضمن اینکه صدور کارت هدیه صرفاً در قبال برداشت از حساب مشتری مجاز است، جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی صدور کارت هدیه یا بن‌کارت برای اشخاص زیر را ممنوع دانسته است:  

         1-اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند.

  • 2-دارندگان سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده.
  •  
  • 3-اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند.
  •  
  • 4-اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده یـا بـه هـر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.
  •  
  • 5-اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشـخاص خـارجی (حقیقی یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.
  •  
  • 6-اشخاص فهرست تحریمی بند 20 ماده 1 و فهرست توقیفی بند 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحـاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیئت‌وزیران.