response.post.title

فین تک در بانکداری الکترونیک و استارت اپ

 

image.png
فین تک

 فنّاوری درحال توسعه روزافزون است و کشورهای مصرف  کننده ناچار از به کارگیری فنّاوری میباشند. حرکت به سمت دستگاههای مکانیزه و به دنبال آن دستگاههای هوشمند به همین دلیل است. دسترسـی بـه شبکه های اجتماعی میتواند نوعی رضایتمندی در جامعه ایجاد کند به نحوی که برای برخـی کـه نمیتوانند خدمات خودرابه دست مشتری برسانند، این بخش فرصت خوبی است و شرکتها میتوانند در این بستر کسب درآمد کنند. شرکتها و به دنبال آن دولتها سعی دارند با سوارشدن برغول فنّاوری، فرایندها و فعالیتهای خود را هرچه سریعتر، با بهره وری بیشتر انجام دهند. آنچه موفقیت شرکتها را در این رقابت تنگاتنگ تضمین می نماید ، توجه به مشتری است که با ایجاد انواع تسهیالت برای مشتریان خود، آنان را به سوی خود جذب نمایند. در این میان سرویس های مالی نیز یکی از کسب  وکارهایی است، که این در بازار رقابت فعال هست. 

 بازار رقابت در این حوزه به قدری فراگیر و پیچیده شده که کشورهایی مانند کشور ما که اساساً دولتها و نهادهای قانونگذاری آنان به صورت ذاتی در مقابل تغییرات به کندی واکنش نشان داده، سطح سواد فناوری در میان مقامات مسئول از میزان مطلوبی برخوردار نیست، با تناقضات و مشکالتی در این فرایند پرشتاب قرار میگیرند. بحـث ورود بازیگران جدید به میدان خدمات پولی جدی است. با توجه به تعداد شبکه های اجتمـاعی و آپ ها، این موضوع میتواند برای شبکه بانکی کشور هم تهدید تلقی شود و هـم فرصـت . بـازار ارائه خدمات مالی نوین به شدت و با سرعت در حـال رشـد اسـت و تهدیـدی کـه بسـیاری از آن حـرف میزنند، میتواند این باشد که بهسرعت میتوانند به معضل جدیدی در بازار متشـکل پـولی کشـور تبدیل شوند؛ بنابراین عملکرد آنها باید در چارچوب مشخصی باشد.  از سـوی دیگـر، بازیگران جدید ارائه خدمات مالی در مرحله اول ارائه خدمات خرد را هدف گرفته اند یعنی همان بخشی که بانکها از آن غفلت کرده اند .  یکی از کاربردهای فین تک رونق دادن به استارت آپ ها هست و فین تک در حقیقت شاخه مالی استارت آپ ها تعریف میگردد. 

 1- آندورا چئونگ، مؤسس و مدیرعامل کمپانی هومجوی که یکی از استارت آپ های مطـرح ایاالت متحده در سال 2019 بوده،  در تعریف استارت آپ چنین اظهارنظر کرده است:"تأسیس یا پیوستن به یک استارت به آپ معنای یک تصمیم جدی برای جدا شدن از شرایط ایدئال و پایدار  به منظور دستیابی به رشد برق آسا و تلاش برای ایجاد موجی از تغییرات در مدت زمان کوتاه است".

2- نیل بلومنتال، مؤسس و مـدیرعامل کمپـانی واربـی پـارکر اسـتارت آپ را اینچنین تعریـف میکند: "استارت آپ یک کمپانی نوپا است که راه حلی نوین را برای یک  مسئله ارائـه میکند؛ درحالیکه تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد ". 3ماریان وبستر نیز در تعریف استارتاپ میگوید:"عمل یـا مجموعهای از کارهـا به منظور یـک حرکت جدید و یک شرکت یا کسب وکار نوپا

image.jpeg
قلمرو کاربرد فین تک

 

 قلمرو کاربرد فین تک

 سابقه فین تکها یا کار نوپاهای مالی به بیش از یک دهه می رسد و حوزه های مختلفی را شامل میگردد: 

 1- فین تکهای پشتیبان:

 فین تکهای پشتیبان با استفاده از توان خود اقدام به پشتیبانی از کسب وکارهای مالی می نمایند . فعالیتهایی نظیر سازماندهی و جمع آوری اطلاعات مالی، سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، مشاوره در حوزه های مالی( دریافتها و پرداختها )و غیره ازجمله فعالیتهای این فین تکها هست که بسته به نیروی کار و سرمایه آنها انجام می پذیرد. 

 2- فین تکهای واسطه ای:

  فین تکهای واسطه ای با برقراری ارتباط بین بنگاههای کوچک، بنگاه های بزرگ و جامعه در حوزه های مختلف بیمه ای و مالی فعالیت دارند .  در حقیقت این فین تکها با تمرکز بر روی افراد جامعه هدف بنگاه های اقتصادی و بیمه ای را به منابع اطالعات موردنیازشان مرتبط میکنند.

 3-مؤسسات و فین تکهای فعال و خدمات رسان در حوزه بیمه و بانکداری: 

  این نوع فین تکها برخی از موارد تحت عنوان " این شور تک  "نیز شناخته می شوند که به خدمات مختلفی در حوزه بیمه و مسائل مالی آن می  پردازند .  ساخت برنامه های نرم افزاری موردنیاز شرکت های بیمه تا تربیت مدیران و نیروی انسانی ماهرو حتی تبلیغات جهت شرکتهای بیمه ای  ازجمله حوزه های فعالیت این فین تکها هست .در بخشی از موارد این استارت آپ ها در زمینه تأمین منابع مالی بیمه ای نیز فعالیت می نمایند . برخی از این شرکتها در زمینه تولید نرم افزارها و سختافزارهای جدید بسته به نیاز بانکها و مؤسسات مالی فعالیت دارند و  در کنار آن خدمات مختلفی را به این مؤسسات و مشتریانشان ارائه و یا پیشنهاد می دهند.

  دسته بندی قلمرو کاربرد فین تک

  فناوری مالی دامنه وسیعی از محیط و خدمات بازارهای مالی را دربرمی گیرد. برخی از این فناوری ها را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:

   1- خدمات پرداخت مشتمل بر:

    _ تسهیل پرداختهای عادی الکترونیکی از طریق افزایش سطح پوشش پذیرندگی؛

    _پرداختهای ریز مقدار مبتنی بر پردازش برونخطی خارج از دفاتر بانکها

    _رداختهای مبتنی بر رمزینه پولها.

  2- خدمات اطلاعات حساب 

 3-خدمات تسهیلات انبوه 

 4-خدمات تسهیالت نفربه نفر

 5-خدمات تأمین مالی انبوه

 6-خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط 

 طبقه بندی شرکتهای فین تک 

   شرکت های فین تک را می  توان به دو گروه طبقه بندی کرد:

   شرکتهای ارائه دهنده خدمات مکمل خدمات بانکداری(شراکت بالقوه با بانکها را می توان انتظار داشت

   شرکتهای ارائه دهنده خدماتی که قبالً تحت پوشش بانکداری سنتی بوده است. 

فین تک به عنوان رقیب، احتمال همکاری وجود دارد  همکاری نزدیک با ارائه دهندگان فین تک به بانکها اجازه می دهد از مزیتهای نسبی شرکتهای فین تک به عنوان خدمات مالی ارزان قیمت و با استاندارد بالا،  خدمات مالی با ریسک نسبتاً پایین(همانند ریسک نکول، ریسک سررسید .)رفتار مصرف کننده فنّاوری محور و غیره استفاده کنند.  بااین وجود، توسعه فین تک ریسکهای اضافی برای صنعت بانکداری "ایجاد" می کند که عبارت اند از :از دست دادن بخشی از سهم بازار به دلیل رقبای جدید،  فشار اضافی بر حاشیه سود و درنتیجه کاهش درآمد، افزایش ریسک عملیاتی و ریسک کلاهبرداری و همچنین افزایش وابستگی بانک به راه حلهای فنّاوری خدمات مالی. بنابراین ضرورت دارد ارائه دهندگان خدمت مالی غیر بانکی موردتوجه خاص ناظران بازارهای مالی ازلحاظ به کارگیری استانداردهای مرتبط با اطلاعات مشتری، نظارت، سرمایه کافی و غیره قرار گیرند . درنتیجه از یکسو، توسعه فین تک یک چالش اضافه شده برای بانکها است و از سوی دیگر این چالش میتواند به یک فرصت تبدیل شود  که رشد بیشتر بانکها را پشتیبانی میکند. تـا اوایـل دهـه 81 حـوزه بانکداری الکترونیک در کشور محدود به تهیه محصولات خارجی و بومی سازی این محصولات و  ارائه خدمات روی این محصولات بود که البته در شرایط آن زمان، شرکتهای ارائه دهنده ایـن خـدمات، به عنوان پیشگامان این حوزه، زحمات زیادی را متحمـل شده اند. حضـور شـعب مجـازی در قالـب بانکداری الکترونیکی، ارمغان جدید فنّاوری اطلاعات برای دنیای بانکداری و پاسخ بـه ایـن تقاضـای جدی است.راهکارهای بانکداری مجازی شامل اینترنت بانک، تلفنبانک، همـراه بانـک، ایمیـل بانـک، مدیریت کانال و درگاه پیام است.   فنّاوری اطلاعات در بانکداری نـوین، ارائـه خـدمات شبانه روزی در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتدایی ترین خواسته های مشتریان نموده  نپرداختن به آن منجر به حذف بانکها از عرصـه رقابـت خواهـد شـد.